بیش از 83 درصد جامعه علمی و دانشمندان به ماندن بریتانیا رای داده اند

استیون هاوکینگ دانشمند برجسته جهان طی اظهار نظری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فاجعه علمی برای دانشمندان و محققان بریتانیایی خواند. او

بیشتر بخوانید