مشخصات کامل و معنای نشانه ها و علاماتی که نمیشناسید را تنها با ترسیم کردن پیدا کنید

3.0 15 صفحه کلید گوشی یا کامپیوتر شما تنها امکان تایپ تعداد محدودی از حروف، علامات و نشانه هایی را

ادامه