درخواست دانشمندان از دارندگان گوشی های هوشمند اندروید برای کمک به درمان سرطان

3.6 18 داشمندان در پیامی از صاحبان گوشی اندروید درخواست نمودند تا با در اختیار گذاشتن مازاد توان پردازش گوشی

ادامه