کلیپ و ایده تبلیغاتی فوق العاده و تاثیرگذار گوگل برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض اجتماعی

3.3 09 شرکتهای مطرح و برندهای معروف، به طور معمول نیازی به اجرای کمپین تبلیغاتی و ایده های تبلیغاتی محصول

ادامه